Ετικέτες

 Εισοδηματική ενίσχυση :
Το ανώτατο ποσό της συνολικής εισοδηματικής ενίσχυσης περιλαμβάνει:
1. τη βασική εισοδηματική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε 100 ευρώ ανά μήνα για κάθε ωφελούμενη μονάδα
2. την αναλογική εισοδηματική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε:
α. 100 ευρώ για κάθε ενήλικα αιτούντα, σύζυγο και κάθε ενήλικα εξαρτώμενο μέλος, καθώς και
β. 50 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος
Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος, λογίζεται ως ενήλικας.

Καθορισμός δικαιούχων
Α. Κριτήριο Διαμονής
Δικαιούχοι του προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» είναι άτομα και οικογένειες τα μέλη των οποίων διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στους Δήμους πιλοτικής εφαρμογής τουλάχιστον έξι μήνες πριν την δημοσίευση της παρούσας.
Επιπλέον:
– Σε οικογένειες, μέλη των οποίων είναι Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί, για τους
δεύτερους, απαιτείται άδεια διαμονής εν ισχύ.
– Σε οικογένειες χωρίς μέλος Έλληνα πολίτη, απαιτείται προηγούμενη νόμιμη διαμονή επί
πενταετία εφόσον πρόκειται για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών του Ε.Ο.Χ. ή
ομογενείς
– Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται προηγούμενη νόμιμη διαμονή επί πενταετία.
– Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι
επικουρικής προστασίας) και τους δικαιούχους με καθεστώς παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται η σχετική άδεια διαμονής.
– Για τους ανιθαγενείς, απαιτείται «Δελτίο Ταυτότητας ανιθαγενούς».
Β. Εισοδηματικό κριτήριο:
Δικαιούχος είναι η ωφελούμενη μονάδα (άτομο/οικογένεια) της οποίας το πραγματικό εισόδημα στην περίοδο αναφοράς είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο γι’ αυτή Κατώφλι Εισοδήματος.

Παραδείγματα Κατώφλι Εισοδήματος:

1. άγαμος (100+100)*12=2400€ το τελευταίο 12μηνο πριν την αίτηση

2.ανδρόγυνο + ένα παιδί [100+(100+100+50)]*12=4200€ το τελευταίο 12μηνο πριν την αίτηση

Γ. Περιουσιακά κριτήρια:
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα το ποσό των 200.000 ευρώ.
β. Η κινητή περιουσία της ωφελούμενης μονάδας (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη, στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
γ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ, να μην υπερβαίνει 1. το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης, το διπλάσιο του Κατωφλίου Εισοδήματος που της αναλογεί και 2. ειδικότερα κατά το τελευταίο εξάμηνο να μην υπερβαίνει ποσό ίσο με το Κατώφλι Εισοδήματος.
Δ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ωφελούμενης μονάδας της οποίας μέλος ή μέλη της έχουν στην ιδιοκτησία τους σκάφη αναψυχής ΙΧ, αεροσκάφη, ελικόπτερα ΙΧ, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες).

Ύψος καταβαλλόμενης εισοδηματικής ενίσχυσης
Η εισοδηματική ενίσχυση που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα (άτομο/οικογένεια) προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας (ατόμου /οικογένειας) από το Κατώφλι Εισοδήματος.

Παράδειγμα ενίσχυσης άγαμος με εισόδημα τελευταίου 12μήνου 2000€ είναι:

(Κατώφλι Εισοδήματος-Εισόδημα) 2400-2000=400€ το 12μηνο (που αντιστοιχούν σε 400/12=33,33€ ανά μήνα) ενώ για το πιλοτικό 6μηνο είναι τα μισά δηλ. 200€ (που αντιστοιχούν σε 200/6=33,33€ ανά μήνα)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ http://www.energo-eke.gr/ (αν δεν έχει μπλοκάρει από υπερφόρτωση)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ ΚΥΑ ΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΣΟΔ 7-11-14

Advertisements